Fa cent anys: Un plànol conflictiu

Ajuntament Ple, acta del 20 de febrer de 1910:
     “De una instancia del Arquitecto D. Antonio Pascual conformándose con el acuerdo de este Ayuntamiento adoptado en sesión de 24 de Noviembre próximo pasado, relativo al pago de honorarios por confección del plano de esta villa y su ensanche, acordándose que siga la tramitación del expediente para la formalización del oportuno contrato.”
1905-Pascual
Ampliació: Aquest era un tema que s’arrossegava des de feia gairebé cinc anys i, aquest, encara no seria el darrer pas vers la resolució definitiva. El plànol al que fa referència és un treball monumental de l’arquitecte Antoni Pascual Carretero i és on es recull el seu “Anteproyecto de nuevas alineaciones y ensanche” (conegut per Pla Pascual) que va esdevenir peça clau per a la conformació urbanística del Sant Boi del segle XX. Amb lleus retocs, va ser l'eina bàsica d’ordenació de Sant Boi, fins que fou superada pel Pla General Metropolità, el 1976. Seria, salvant les distàncies, l’equivalent al que fou per Barcelona, el Pla Cerdà.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT