Santboians al “Valle de los Caídos” ?

   Si arrel del reportatge “Avi, et trauré d’aquí!”, emès per TV3 (dimarts 19 de març de 2013), us heu fet aquesta pregunta, estem en disposició de facilitar un mínim d’informació, en la vessant santboiana d’aquest dramàtic procés, encara obert.

   L’Arxiu Històric Municipal conserva un expedient, iniciat l’abril de 1960, amb el significatiu títol “Traslado de los restos de los Caídos por Dios y por España, al Monasterio del Valle de Cuelgamuros”.

MLBC-791

   L’expedient s’inicia amb la comunicació, a 9 famílies (7 de la vila i 2 de foranes), d’una Circular de l’Excel·lentíssim Governador Civil (publicada al BOP el 16 d’abril de 1960) i on, entre d’altres coses, s’explica que:

   “La inauguración del Monumento Nacional de la Santa Cruz del Valle de los caídos, que constituye el lugar más adecuado para el definitivo reposo de los restos de los Héroes y Mártires de la Cruzada, trae como consecuencia que carezca de razón de ser la gratitud de los enterramientos de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada, hechos en los Cementerios municipales de esta provincia.”

   I, a continuació, s’informa que fins el 31 de juliol els familiars de “Héroes y Mártires” podran demanar el trasllat, si les restes d’aquells estan en “sepulturas individuales o colectivas, cedidas gratuitamente en su día por el Ayuntamiento”.

   Per tal d’incentivar la participació, s’especifica que totes les despeses correran a càrrec del “Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos” i que, oportunament, s’informarà a les famílies de la data en que es produirà l’exhumació. També s’indica que, si no hi ha comunicació en contra, transcorregut el termini, es procedirà al trasllat d’aquells que “no conservaren los restos en sepulturas a su cargo”. I, finalment, s’indica que aquesta darrera condició no invalidarà a les famílies que puguin acollir-se a la proposta, cas de repensar-s’ho, amb posterioritat.

   Després de diverses investigacions i d’un creuament de peticions informatives, dues famílies s’acolliren -d’entrada-, a l’oferiment governatiu:

   · La del senyor EDUARDO MOSSOTTI AGGRADO, sots caporal del Sometent, assassinat el 5 d’agost de 1936 i enterrat al nostre cementiri local.

   · La del senyor ALBERTO ARBÓS RIBAS, mort en combat i enterrat al cementiri de Pamplona.

MLBC-790

   Un any després d’iniciat el procediment, concretament el dilluns 24 d’abril de 1961, i complint tots els preceptes legals (civils i de Dret Canònic) va procedir-se a l’exhumació i dipositar les restes a una urna – columbari (subministrada pel servei de Pompes Fúnebres de Barcelona), tot seguint unes “Instrucciones para la remisión al Valle de los Caídos de los Gloriosos restos procedentes de la Cruzada Nacional” dictades des de la Subsecretaria del “Ministerio de la Gobernación”. De dits treballs s’aixecà una “Acta de exhumación de restos”, l’original de la qual està inclosa en dit expedient.

   El periple, però, va tardar molt a tancar-se a efectes administratius. Fins el mes de febrer de 1962 no es va rebre una comunicació oficial del Govern Civil, acreditativa del dipòsit de les restes santboianes al “Valle de los Caídos”.

   Per tant, la resposta a la pregunta que hem fet servir de títol és que , com a mínim en un cas –i de forma voluntària- entre les inhumacions registrades al Cementiri de Sant Boi de Llobregat.

   I, això, sense comptar d’altres santboians, desapareguts o morts als fronts de guerra, dels que encara -a dia d’avui- en desconeixem que se’n va fer.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL