Fa cent anys: Adhesió local al projecte de la Mancomunitat

     El darrer punt de l’ordre del dia, de la sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, del 5 d’octubre de 1913, recull el següent acord:

     "1º. Dirigirse al Gobierno pidiéndole la immediata aprobación del proyecto de ley de Mancomunidades provinciales que tanto ha de contribuir a la prosperidad de nuestra tierra.
     2º. Comunicar abiertamente este acuerdo al Presidente del Consejo de Ministros así como al Presidente de la diputación de Barcelona, enviando á este último una certificación del mismo
."

     Deu anys enrere, el 1903, el govern d’Antoni Maura havia presentat un projecte per a la reforma de l'administració local que parlava de "mancomunitats municipals" per prestar serveis d'interès compartit. El 1904, les diputats de la Lliga van presentar una esmena al projecte Maura que consistia a demanar que el dret a mancomunar-se es fés extensiu a les Diputacions, per impulsar ensenyaments tècnics, agrícoles i comercials, crear biblioteques i museus, conservar monuments, repoblar boscos, de obres públiques de tota mena i constituir ports francs i altres institucions per al foment de l'exportació.

     La conflictivitat política i social del període endarrerí el procés i no fou, fins el desembre de 1913, quan es permeté la  mancomunació de les diputacions catalanes per atendre necessitats administratives compartides. La tasca que s’endegaria a Catalunya, de notables repercussions i amb realitzacions que arriben fins avui, s’estroncaria –el 1925- amb la dissolució de l’organisme per part de la dictadura del general Primo de Rivera.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT