Construint el Museu de Sant Boi: Una petita gerra

Clip_65

Material: ceràmica comuna
Dimensions: 8 x 6 cm
Cronologia: indeterminada
Donació de: Pere Capdevila i Pujades (1998)

Una gerra és un atuell de terrissa cuita de boca ampla. La seva secció circular augmenta fins a certa distància de la boca i després disminueix fins a la base. Una nansa en permet la manipulació.
Aquesta peça en concret, de factura modesta, deu haver tingut diversos usos al llarg del temps, de joguina a ungüentari. La cronologia ens resulta desconeguda, per bé que, segons
els donants de la peça, és una antiga herència familiar de generacions que es remunten fins a, com a mínim, el segle XIX. Els atuells de terrissa han acompanyat la nostra cultura des dels inicis de la història i han ocupat un lloc destacat en l'entorn domèstic, sobretot com a recipients per preparar, manipular i conservar aliments. Però també n'és notable la presència en múltiples oficis i activitats.
MUSEU DE SANT BOI
(Revista Viure Sant Boi, gener de 2002)